Regulamin przewozu osób

 1. Dokładna godzina wyjazdu potwierdzana jest przez przewoźnika telefonicznie dzień przed wyjazdem, rezerwacje niepotwierdzone do godziny 17:00 zostają anulowane bez możliwości jakichkolwiek roszczeń.
 2. Przewoźnik może powierzyć wykonanie przewozu innym przewoźnikom.
 3. Przedmioty pozostawione przez pasażera w pojeździe w wyniku nieuwagi lub innych okolicznościach nie są objęte odpowiedzialnością przewoźnika.
 4. W pojazdach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.
 5. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania pasażera lub kontynuacji przewozu w sytuacji gdy pasażer zachowuje się w sposób uciążliwy lub zagrażający bezpieczeństwu pozostałych pasażerów i kierowcy, nie przestrzega warunków regulaminu, został zatrzymany przez służby celne, straż graniczną, policję lub inne uprawnione służby, zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pasażer znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających.
 6. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za zatrzymanie pasażera przez służby mundurowe.
 7. Zabrania się: spożywania w pojeździe alkoholu i środków odurzających, palenia w pojeździe tytoniu i papierosów elektronicznych, wnoszenia do pojazdu i spożywania pokarmów wydzielających nieprzyjemny intensywny zapach uciążliwy dla innych podróżnych, wnoszenia do pojazdu rzeczy niebezpiecznych mogących wyrządzić szkodę na osobie lub mieniu, bądź których przewóz lub posiadanie jest zabronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za wysadzenie i pozostawienie pasażera, którego stan będzie wskazywał spożycie alkoholu lub środków odurzających.
 9. Pasażer powinien przekazać bagaż kierowcy, który umieści go w części bagażowej pojazdu. Kierowca podejmuje decyzje o ułożeniu i umiejscowieniu przewożonych bagaży.
 10. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za zgubiony, zniszczony lub pomylony bagaż oraz za inne rzeczy pozostawione przez pasażerów w pojeździe.
 11. Jeśli pasażer poinformuje przewoźnika o pozostawieniu bagażu lub rzeczy osobistych, a kierowca potwierdzi ich pozostawienie w pojeździe, wówczas zostaną dostarczone do siedziby firmy i przechowywane będą przez okres maksymalnie 14 dni kalendarzowych. Po upływie 14 dni rzeczy pozostawione w pojeździe uznaje się za porzucone.
 12. Niezwłocznie po zajęciu miejsca w pojeździe pasażer ma obowiązek zapiąć pasy bezpieczeństwa, w innym wypadku jego podróż może się nie odbyć.
 13. W trakcie przerw podczas podróży pasażer ma obowiązek przestrzegać wyznaczonego czasu przerw i nie powodować opóźnień w odjeździe. Za samowolne oddalenie się pasażera od pojazdu przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności
 14. Przewóz dziecka odbywa się wyłącznie w foteliku do tego przeznaczonym lub z użyciem podwyższenia do przewozu dzieci. Zapewnienie fotelika lub podwyższenia dla dziecka należy do opiekuna. Dziecko powinno przebywać w foteliku podczas całej podróży.

 

Pasażer akceptuje treść niniejszego regulaminu w momencie dokonania rezerwacji.